Archive

Archive for June, 2010

Notasjonsformer for prosessanalyse

Det er et utall måter å gjennomføre prosessanalyse på. De aller fleste har et sett med fellestrekk som er standardiserte, som både omfatter metodeverk for analysering og notasjon og beskrivelse av prosessene. Personlig er jeg tilhenger av å gjøre ting enkelt og forståelig for de aller fleste, og da ryker en del av de mer komplekse metodeverkene og notasjonsformene. Jeg har derfor tatt for meg de mer generelle notasjonsformene og forsøkt å illustrere metode og notasjonsform på en enkel og kortfattet måte.

BPMN 1.2 standard

Business Process Modeling Notation (BPMN) er en standardisert notasjonsform for å beskrive arbeidsprosesser. Modellen har flere sett med symboler som i rimelig detalj illustrerer hvordan prosessen fungerer. Ulempen er at det blir mer komplekst å bruke for de aller fleste som ikke er spesialister på prosessanalyse. Illustrasjonen under viser en svært enkel prosess der delprosess A kan ha 2 resultater som enten skal behandles videre i delprosess B1 eller B2. Pluss-symbolet i delprosess B1 illustrere at det er flere støtteprosesser innenfor delprosessen.

Dette eksempelet er et typisk eksempel på avvikshåndtering. Hvis alt er som det skal i Task A vil Task B2 utføres før prosessen avsluttes. Hvis det viser seg at resultatet av Task A er et avvik fra standarden så iverksettes en eller flere prosesser i Task B1 før Task C gjennomføres og varsler om avvik.

Illustrasjonen omfatter kun en liten del av notasjonsformen og et svært lite antall symboler er brukt. Allikevel bør det gi en god visualisering av hvordan BPMN kan brukes for å lage svært detaljerte prosessdiagrammer.

IDEF0

Dette er en notasjonsform som er enkel å bruke og som samtidig er avansert nok til å håndtere større prosessdiagrammer. Modellen er hierarkisk bygget med hovedprosesser, delprosesser og støtteprosesser og kan detaljeres i svært stor grad. Notasjonsformen baserer seg på følgende:

Input/trigger er bidraget inn i prosessen og er ofte enten en hendelse (trigger) eller resultatet av en annen prosess (input).

Resources er ressurser som brukes i eller påvirker gjennomføringen av prosessen men som ikke forbrukes. Det kan være hjelpemidler, menneskelige ressurser eller andre bidrag.

Requirements er utenforstående krav eller rammevilkår som regulerer hvordan prosessen skal gjennomføres. Interne policyer, lover og retningslinjer er typiske rammevilkår for en prosess.

Process Name er navnet på selve prosessen beskrevet som et verb eller en handling. “Godkjenning av budsjett” kan være et typisk prosessnavn på en hovedprosess, som kan deles opp i en rekke mindre delprosesser og støtteprosesser.

Output/result er det som kommer ut av prosessen og som er selve hensikten med å utføre prosessen. Ofte er resultatet av en prosess bidraget (input) til en ny prosess før prosessen til slutt ender opp som fullført.

I et normalt prosessdiagram vil disse prosessene henges sammen der resultatet av en prosess er bidraget til en ny prosess. I tillegg detaljeres ofte en hovedprosess og stykkes opp i flere delprosesser eller støtteprosesser. Disse underliggende prosessene er ofte benevnt som arbeidsprosesser da de ikke i seg selv er avhengig av å være en del av en større prosess. De har med andre ord ingen hensikt hvis de utføres som en selvstendig prosess.

RISS

Så vidt meg bekjent så er RISS en norsk notasjonsform som gir et overordnet bilde av en arbeidsflyt eller en prosess. Et RISS-diagram er en matrise som baserer seg på forholdet mellom tilstand, roller og handlinger. Dette gjør at diagrammene blir enkle å lese og samtidig gir et godt bilde av forholdet mellom de ulike elementene. Følgende diagram er et fiktivt RISS-diagram for der prosessen involverer 4 ulike roller på ulike tidspunkter.

Jeg tror de aller fleste vil finne diagrammet intuitivt forståelig og det er sjeldent behov for lange utredninger. De grå boksene representerer en støtteprosess, de hvite representerer en tilstand mens overføringen mellom dem representerer en handling. Modellen er imidlertid lite detaljert og man ser ikke alltid hvilke ressurser som kreves og forutsetninger som må ligge til grunn for at en handling skal kunne utføres. Dersom det er behov for å illustrere paralellprosessering er det riktig nok mulig å bruke modellen, men det kan fort bli komplekse illustrasjonen som ikke lenger er like lett å lese.

My WordPress Experience

I’m still searching for the best solution and service for my personal web site and blog. After trying Google’s Blogger, Microsoft’s Live! Space and Office Live for Small Business I ended up with WordPress. Unfortunately, not everything is as I would like it to be, especially when it comes to the following issues:

  1. Theming is nice but when the themes include several errors and does not recognize the importance of printability, it’s more or less useless. There is an option of creating your own CSS, but then you’ll have to pay an annual fee. I don’t want to pay to fix other developers mistakes.
     
  2. Compared to both Blogger, Live! Spaces and Office Live, the flexibility within the pages are very low. The theme defines which page templates that exist and how they work. If you need to change anything you just have to forget it (unless you want to pay another fee to WP). It’s not possible to decide which widgets you want on each page and all widgets you add to your site will appear on all pages with a widget placeholder.
     
  3. There is no contact form available. This should be one of the most basic features of any site. I know I don’t want to publish my e-mail address, but would like my visitors to have the ability to send me an e-mail from the server application. However, even if all other similar services have this feature, WP does not.
     
  4. I would like to have my own URL, and since I already own the Wikmark.name zone, I would have thought blog.wikmark.name was easy to accomplish. But again I was wrong, at least if I don’t pay another fee. Besides, it’s cheaper to have WP register a new domain than it is to use an existing domain, something I found quite odd.

It seems like WP is something like Ryan air. The basic service is free, but if you require a seat with your flight you will have to pay extra. Oh, you wanted a knife and fork with your meal? That’ll be $2 extra please.

So, how come I ended up with WP anyway? First of all, I don’t trust Google. I don’t want them to host my ideas and stuff I write and create, thus Blogger was excluded. Microsoft on the other hand I trust, but the services they deliver are hard to use, not standardized and lacks of basic features as well. Besides, who actually uses Microsoft’s public services for real? So the answer is more or less that WP was the “least bad” service to use. Hopefully this will change in the future.

Effektivisering vs. rasjonalisering

Dessverre blandes ofte effektivisering og rasjonalisering sammen og der man beskriver effektivisering er det ofte rasjonalisering som ligger til grunn. Dette har gjort at jeg vil gi mitt bidrag i det som synes være et viktig argument for innføring av teknologiske hjelpemidler.

Jeg har skrevet en kort artikkel som beskriver mitt syn på hva forskjellene er og ikke minst hvilke konsekvenser eller følger de ulike tiltakene får i et forretningsmessig perspektiv.

Les hele artikkelen.

%d bloggers like this: