Applikasjon eller tjeneste?


Når det er behov for ny funksjonalitet og nye løsninger for et gitt spesifikt formål er det ofte flere alternative måter å imøtekomme behovene på. Denne artikkelen beskriver i korthet de grunnleggende forskjellene mellom alternativene:

 • Intern applikasjon
  En kjøpt ”hyllevare”-applikasjon laget eksplisitt for å dekke et spesifikt formål (fagapplikasjon), som installeres, administreres og forvaltes internt i organisasjonen, inklusive støttefunksjoner som for eksempel datalagring, sikkerhetsmekanismer, brukeradministrasjon og informasjonsforvaltning.
   
 • Ekstern applikasjon
  En kjøpt applikasjon i form av abonnement på en tjeneste (ofte kalt ”Software as a Service” eller ”SaaS”), der applikasjonen ligger hos en tjenesteleverandør og således administreres og forvaltes av tjenesteleverandøren, inklusive støttefunksjonene.
   
 • Datatjeneste
  En kjøpt tilgang til en datakilde som presenteres og forvaltes i andre verktøy og systemer.
   

Sammenligningen er selvføligelig på generelt grunnlag og vil ikke kunne brukes som "fasit" i enhver situasjon, men kan gi en pekepinn og veiledning for hvilke hensyn man bør ta i forbindelse med å finne riktig løsning i forhold til reelle nåværende og fremtidige behov.

Intern applikasjon

Interne applikasjoner kjennetegnes ved at de må installeres på interne servere, uavhengig av om det er en webapplikasjon eller en klientapplikasjon, som i tillegg må installeres på klientene som skal benytte den. I tillegg har applikasjoner særtrekk som:

 • Alle data behandles og forvaltes internt i organisasjonen.
 • Har som oftest behov for støttefunksjoner som databaseservere, autentiseringskilder, sikkerhetsmekanismer, antivirus og backup/restore.
 • Må/bør installeres på egen maskinvare og administreres lokalt.

Dette gjør at applikasjoner er spesielt godt egnet der kravet til sikkerhet er høyt. Alle data og applikasjonstjenester holdes internt og sannsynligheten for kompromittering er svært liten. I tillegg vil interne applikasjoner gi en høy responstid ettersom kommunikasjon utelukkende går på eget internt nett. Derfor brukes dette ofte til løsninger med mye dataoverføring, både uttrekk og innlegging.

Utfordringen med denne typen applikasjoner er at de er kostbare. De koster en del i investering, både av programvare/lisenser og maskinvare, men den største kostnaden er drift og forvaltning. Alle slike applikasjoner må i prinsippet driftes, forvaltes og administreres av egen IKT-avdeling hvilket medfører svært høye driftskostnader.

Ekstern applikasjon

En applikasjon som en ekstern tjeneste kjennetegnes ved at det er en tjenesteleverandør som gir tilgang til en eksisterende applikasjon, oftest over åpne nett som for eksempel internett. Som regel er slike applikasjoner webapplikasjoner eller terminalemulerte applikasjon som ikke krever noe annet enn en nettleser eller en tynnklient, og kanskje noen lokalt installerte tillegg for å bruke applikasjonen. Utover dette kjennetegnes applikasjoner som en tjeneste blant annet av:

 • Alle data lagres og forvaltes av ekstern leverandør.
 • Tjenesten deles av en rekke forskjellige kunder av tjenesteleverandøren.
 • Har egne sikkerhetsmekanismer og krever ofte egen pålogging av brukere.
 • Kan sjeldent/aldri integreres med interne systemer

Dette innebærer at applikasjoner som en tjeneste egner seg best der det ikke noe krav til integrasjon og behovet for sikkerhet er svært lavt. I tilfeller der man ønsker å dele informasjon med andre eksterne parter er dette godt egnet, ettersom applikasjonen ligger ute på en åpen løsning uten sterke knytninger til egen intern infrastruktur.

Datatjeneste

Ved å kjøpe seg tilgang til data, i motsetning til en applikasjon, brukes andre og som oftest eksisterende brukergrensesnitt for å presentere og administrere dataene. I de fleste tilfeller vil brukere ikke kunne differensiere mellom eksternt lagrede data og interne systemer, ettersom alt er sammenkoblet i et felles og kjent grensesnitt. Typiske kjennetegn for slike tjenester er:

 • Tjenesteleverandør tilbyr kun et standardisert grensesnitt for utveksling av data.
 • Brukergrensesnittet lages/tilpasses i eksisterende interne systemer, f.eks. portalløsninger.
 • Alle data, uansett opphav og tilhørighet, lagres kun ett sted og sammenkobles i sanntid.
 • Brukertilgang til interne og eksterne datakilder er transparent og enhetlig.

Slike datatjenester er derfor svært fleksible og dynamiske og kan brukes og tilpasses svært godt for en spisset og god brukeropplevelse. Dette representerer også "fremtidens datalagring" og systemutvikling, der man abonnerer på data og sammenfatter dette i et personlig og tilpasset grensesnitt.

Den eneste ulempen, bort sett ifra behov for båndbredde/kommunikasjon, er kompleksiteten i løsningene. Ettersom deler av de totale dataene kommer fra forskjellige datakilder som er både interne og eksterne, kreves en god oversikt over og kontroll på hvilke data som hører hjemme hvor, men ettersom fordelene er så mange og store er dette som oftest noe som kan håndteres på en bra og ryddig måte, i alle fall så lenge det benyttes åpne og standardiserte grensesnitt for datautveksling, som f.eks. web services, SOAP, XML og lignende.

Sammenligning

Følgende matrise viser hvordan disse alternativene er opp mot hverandre innenfor forskjellige kategorier og emner, og i hvilke tilfeller de er best egnet:

 

Intern appl.

Ekstern appl.

Datatjeneste

Installasjon

Internt

Ingen

Ingen

Drift og system-administrasjon

Internt

Leverandør

Delt mellom internt og leverandør

Brukerstøtte/support

Internt og evt. serviceavtale med leverandør.

Leverandør med serviceavtale.

Internt

Datalagring

Internt

Leverandør

Egne data internt og leverandørens hos leverandør

Sannsynlighet for dobbeltlagring av data

Middels

Svært høy

Lav

Sikkerhet

Svært høy

Lav

Høy

Muligheter for tilpasning

Middels/Lav

Ingen/Lav, avhenger av tjenestens funksjonalitet

Høy

Tilpasninger utføres av/hos

Internt

Leverandør

Internt

Investeringskostnader

Høy

Lav

Middels

Driftskostnader

Svært høy

Middels

Middels

Gjenbruksverdi

Ingen

Ingen

Høy

Integrasjon med andre interne systemer

Middels

Ingen

Svært høy

Integrasjon fra andre interne systemer

Middels

Lav, avhenger av tjenestens funksjonalitet

Svært høy

Informasjonsforvaltning

Internt

Leverandør

Delt mellom internt og leverandør ift. eierskap til informasjonen

Knytning til leverandør

Lav

Høy

Middels

Brukeropplevelse

Middels

Middels

Svært god

Best egnet til

Systemer med mye data både ut og inn der krav til sikkerhet, dataintegritet og tilgjengelighet er spesielt viktig.

Typiske eksempler er lønn-, personal- og økonomisystemer, saksbehandlings- og arkivsystemer samt spesielle fagapplikasjoner.

Løsninger uten behov for integrasjon og aggregering der sikkerhet og dataintegritet ikke er viktig.

Typiske eksempler er åpne publiserings-løsninger og løsninger rettet mot eksterne brukere.

Løsninger der behovet for intern datakontroll i kombinasjon med integrasjon og aggregering er stort.

Typisk eksempel er informasjonstjenester med både intern og ekstern informasjon, som for eksempel administrasjon, prosesstyring, beslutningsstøtte og portaler.

Advertisement
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: